ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

มาตรการคัดกรองการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ของศาลอาญากรุงเทพใต้

            เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยมีจุดคัดกรองเบื้องต้นเพื่อสอบถามข้อมูลการเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคารศาลอาญากรุงเทพใต้ และบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ประชาชน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และบุคลากรของศาลอาญากรุงเทพใต้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ