ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดอบรม หัวข้อ “เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 นาฬิกา ศาลอาญากรุงเทพใต้ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกในการอำนวยความยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดอบรม หัวข้อ “เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีนายเสรี  แก้วไทรเกิด ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกในการอำนวยความยุติธรรมและการบริการที่ดี ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลอาญากรุงเทพใต้ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม และเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศาลยุติธรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ