Accessibility Tools

ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้เข้าร่วมรับฟัง “การแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา และการแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”image

  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา นายกงจักร์  โพธิ์พร้อม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟัง “การแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาและการแถลงผลการดำเนินงานของสำนักงานศาลยุติธรรมในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” โดยวิธีการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านระบบ Streaming  ณ ห้องประชุมชั้น 10 ศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ