Accessibility Tools

ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ในศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 11)image

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.40 นาฬิกา ศาลอาญากรุงเทพใต้
จัดกิจกรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ฯ
ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ในศาลอาญากรุงเทพใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 11) โดยมีนายเลิศพงศ์ อินทรหอม อธิบดีผู้พิพากษา
ศาลอาญากรุงเทพใต้ เป็นประธานในพิธี และนำสวดมนต์โดย นายกฤษณ์นพพร ศิริรักษ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้ และมีผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรมประจำ
ศาลอาญากรุงเทพใต้ และผู้ประนีประนอม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องพระ ชั้น 13
อาคารศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ