ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้ จัดบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายประมุข  ทัศนปริชญานนท์ เลขานุการศาลอาญากรุงเทพใต้ นายสุภชัย  สุจริตวณิชพงศ์ ผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ ร่วมกับศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง นำโดยแพทย์หญิงหทัยกาญจน์  บุณยะรัตนเวชและคณะ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของศาลอาญากรุงเทพใต้และศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ณ ห้องประชุมชั้น 10  ศาลอาญากรุงเทพใต้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ