ศาลอาญากรุงเทพใต้
Bangkok South Criminal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลอาญากรุงเทพใต้

ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 9.00 นาฬิกา นายกงจักร์  โพธิ์พร้อม อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางเนตรดาว  มโนธรรมกิจ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ เป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง “การพัฒนากระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผู้เสียหายในคดีอาญา ให้สอดคล้องกับยุคศาลยุติธรรมอัจฉริยะ” ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย พนักงานอัยการ ตำรวจ ทนายความ ราชทัณฑ์ สำนักงานคุมประพฤติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ